Rolfstone

Juridische gegevens

Copyright en gebruiksbeperkingen

Rolfstone.com heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van rolfstone.com en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van www.rolfstone.com elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar rolfstone.com, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Rolfstone behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de www.rolfstone.com website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.rolfstone.com zo in te richten dat een internetgebruiker de rolfstone.com website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.


Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de rolfstone.com website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Disclaimer

De gegevens over rolfstone.com op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over de producten te verstrekken. Beleggers moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om in relatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet doen van beleggingen, van welke aard dan ook. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Rolfstone.com kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.